Uppsala University The Swedish Foundation For Humanities And Social Sciences


Browsing sources in SweLiMuS by approximate dating

Dating of the sources in the SweLiMuS corpus is connected with certain factors of uncertainty. The history of use of these sources are often untypically long, so that e.g. a number of sources originally produced in the sixteenth century can be seen to have remained in use well into the late eighteenth century, often with continuous additions, revisions and emendations. In the list below sources have been dated according to their earliest attestation (printing dates in the case of prints, earliest inscriptions or secondary evidence in the case of manuscripts). Concordances with extensively disseminated sources (notably prints) have generally been taken to imply a terminus post quem of sources, while their earliest dated inscription has provided a terminus ante quem.


c.1520-c.1620SLMS0174 Vor fruwe tydher paa swenská : [The hours of the office of our Lady, c.1525]

SLMS0021 Een handbock påå swensko, ther doopet och annat mera vthi ståår 1529

SLMS0004 Orsack hwar före messan böör wara på thet tungomål som then menighe man forstondelighit är 1531

SLMS0022 Een handbock på Swensko, ther dopet och annat mera vthi ståår 1533

SLMS0005 Then swenska messan epter som hon j Stocholm halles 1535 [with manuscript preface]

SLMS0169 Evangelisk Messa [Sursum corda, preface, Pater noster, eucharistic prayer, salutations, Agnus Dei and Gloria intonations. c.1535]

SLMS0012 Then swenska messan epter som hon j Stocholm halles, medh noghro orsaker och bewijs som ther til dragha at hon på forstondeligit mål hallas scal 1537

SLMS0161 [Kyriale and breviary from the Church of Hög, diocese of Uppsala c.1540

SLMS0162 [Kyriale and breviary from the Church of Bjuråker, diocese of Uppsala c.1540]

SLMS0006 Messan på swensko 1541

SLMS0007 Messan på swensko 1541 (Westin Collection)

SLMS0010 Messan på swensko, förbettrat 1541 (Westin Collection)

SLMS0011 Messan på swensko, förbettrat 1541

SLMS0146 Messan på Swensko 1548 [incomplete copy bound together with] Een hand-book ther uti döpelsen och annat meer christeligha förhandlas 1548 [and] Een lithen song-book til at bruka i kyrkionne 1553 [Church of Mariefred]

SLMS0142 Een Handbook ther uthi döpelsen och annat meer Christeliga förhandlas 1548 / Messan på Swensko förbättrat 1548 [Church of Barva]

SLMS0141 [Kyriale fragments from Kungsåra and Tortuna, middle of 16th century]

SLMS0149 Een liten songbook til at bruka j kyrkionne, quarto 1553 edition

SLMS0151 Een liten song-book til at bruka i kyrkionne [quarto edition 1553, Gothenburg University library]

SLMS0050 [Kyriale, after 1553]

SLMS0068 Een liten song-book til at brukas i Kyrkionne [undated folio edition, 16th century]

SLMS0003 Messan på Swensko 1557 (Westin Collection)

SLMS0008 Messan på swensko, förbättrat 1557

SLMS0019 Een handbook, ther vthi döpelsen och annat meer christeligha förhandlas 1557

SLMS0056 [Kyriale and Manuale late 16th century]

SLMS0057 Liber antiphonarius / Laurentius Magni Helsingus [16th century]

SLMS0081 [Fragments of liturgical music manuscripts, unknown provenance, 16th century]

SLMS0016 Then swenska psalmeboken förbätrat och medh flere songer förmerat och kalendarium 1572

SLMS0017 Then parabolen om samaritanen [1572]

SLMS0018 Liturgia suecanae 1576

SLMS0076 Liturgia suecanae (1576) [Manuscript additions to Uppsala Cathedral Library copy]

SLMS0002 Ordo canendi in Templo: Seu regulae oristis servade [late 16th century]

SLMS0143 [Kyriale and Antiphonale from Church of Stigtomta, after 1578]

SLMS0071 [Missale and Kyriale from Rättvik, diocese of Västerås, after 1578]

SLMS0023 Then XXXI. psalm, stält j songwijs [c.1590]

SLMS0079 Tacksäyelse och böön om thenna dödeliga pestilenties förminskelse 1589

SLMS0039 Wise-Bok: [Chorales, spiritual and secular songs] 1593

SLMS0025 Christelig ordning och sätt, huruledes hålles skal [...] her Carls [...] hofförsambling medh gudztienesten 1602

SLMS0061 Tröst och Andeligs Tilflÿcht i nödhenne Thet är en Pestilentie book: [Nicolaus Laurentii Bullernaesius, 1603]

SLMS0070 Antiphonale and Kyriale [from Fogdö, diocese of Strängnäs, second half of 16th century]

SLMS0144 Cantionum liber scholae Örebrogiensis [Plenarium, after c.1560, before 1619]

SLMS0024 Handbook, ther vthi är författadt, huruledes gudztiensten [...] skal bliffua hållin och förhandladt 1614


c.1620-c.1720SLMS0069 [Kyriale from Transtrand, diocese of Västerås, early 17th century]

SLMS0170 [Kyriale and Antiphonale from the Church of Hässleby, Diocese of Linköping]

SLMS0153 [Manuscript additions to copy of Liber cantus upsaliensis, 1620, Church of Spelvik, diocese of Strängnäs]

SLMS0154 [Manuscript additions to copy of Liber cantus upsaliensis 1620, Church of Lilla Malma, diocese of Strängnäs]

SLMS0155 [Manuscript additions to copy of Liber cantus Upsaliensis 1620, Church of Stora Malm, diocese of Strängnäs]

SLMS0073 Liber cantus [Rättvik, diocese of Västerås, after 1620]

SLMS0058 Liber officiorum [Kyriale and breviary, before 1622]

SLMS0132 [Kyriale and school songs, probably after 1623]

SLMS0037 [Antiphonale and Kyriale, Roslags-Bro, Diocese of Uppsala, 1626]

SLMS0028 [Anders Arrebo] K. Davids Psalter, sangvijss vdsat vnder hundrede og nogle Melodier oc Toner 1627

SLMS0038 Sieben BußPsalmen / des Königlichen Propheten Davids. : Neunzehender Missus 1631

SLMS0041 [Kyriale and Antiphonale, before 1637] Johannes Andreae

SLMS0045 Then Swenska Psalmboken: Medh flijt öffuerseedt och corrigerat, sampt medh Notuler öffuer några förnemliga Psalmer förbättrat, 1637

SLMS0044 Svensk Psalm-Bok Ifrån år 1675 ["Israel Leimontinus-handskriften"]

SLMS0067 [Kyriale, chorales, school songs and funeral songs] Petrus Joannis Grevillius [diocese of Linköping before 1676]

SLMS0055 [Dances, airs and chorales in tablature and staff notation, c. 1680]

SLMS0078 Handbook theruti är författadt huruledes Gudstiensten ... skal blifwa hållin och förhandladt ... 1682 / Käsikiria Jumalan parweluresta --- 1669 [bound together]

SLMS0027 Handbok, ther vti är författat huruledes gudztiensten [...] skal blifwa hållen och förhandlad 1693

SLMS0029 Cantional eller sång book medh noter ["Riddarholmshandskriften"] 1694

SLMS0026 Then swenska psalm-boken: medh the stycker som ther til höra 1697

SLMS0042 [Chorale book, kyriale and Passion setting] Laurentius Erichson Acharius, 1699

SLMS0031 Then swenska psalm-boken medh the stycker som ther til höra 1706


c.1720-c.1820SLMS0046 [Tablature book with songs, dances and chorales]

SLMS0059 [Chorale Book, copied after Ferdinand Zellbell the elder]

SLMS0103 The Swenska Psalmers Melodier och Sånger : efter Kiorko-han[d]bokens anledning afsatte och nödtorfteligen förbättrade, Erik Lindberg 1736

SLMS0102 Then Swänska Psalmboken inrättad till Song och OrgelWärck: Med tillökning af Kyrier, Sanc. Dominic. etc. Agnus Dei Dominic. etc. Grat. Dominic. etc. samt Litanien, Christian Gustaf Roman 1744

SLMS0125 Choral-Bok [...] Gefle 26 Julii 1745

SLMS0033 Then swenska psalm boken med the stycker som ther til höra, Göteborg, 1747

SLMS0052 Svenske Psalmernas melodier : Efter den tryckte Kyrkio-psalmbokens anledning redigen afsatte ock nödtorfteligen förbättrade af Ferdinand Zellbell 1749 )

SLMS0060 [Tablature manuscript: dances, airs, chorales]

SLMS0032 Then swenska psalm boken, med the stycker, som ther til höra 1750

SLMS0119 The Swänske Psalmers melodier och sånger: efter Kyrkio handbokens andledning afsätte och nödtorftligen förbättrade af af [sic] Ferdin Zellbell, Carl Forsberg 1752

SLMS0099 Then svenska Psalm-boken: I sångvis författader och med noter försedder, Nicholas Jacob Funck 1752

SLMS0053 Then Swenska Psalm-boken : Afsatt i partiture med tilhörig General-Bass, och inrättad efter dett sätt at siu[n]ga och spela som nu brukeligit är i wåre swenska församlingar. Petter N. Hultman [...] Anno 1757 d. 24 Februarij

SLMS0127 C.B. [ChoralBok] 1758

SLMS0167Then swenska psalmbokens melodier anno 1762 / Friedrich G. Brodin [Chorale book, Church of Fornåsa, Diocese of Linköping]

SLMS0035 Swenska Choralboken : Skriven och Nödtorfteligen Förbättrad af Georg Rudolph Londicer, Strengnäs Åhr 1765

SLMS0105 Choralbok af Joh. Mecklin [Miklin] 1766

SLMS0114 The Swenska Psalmers Melodier efter kyrkio-Psalmbokens anledning afsatte [...] af Ferdinand Zellbell : samt sedan efter dess egit manuscript affskrifwen af Gustav Joh. Risberg år 1767

SLMS0107 Then Swenska Psalmbokens Choraler, Erik Palmstedt 1770

SLMS0163 [Chorale book after Lars Gustavsson Walker, 1770, Norrala, diocese of Uppsala and Borgsjö, diocese of Härnösand]

SLMS0048 Swenska Choral-boken ... Peter Jacob Hjelm 1771

SLMS0065 Choral-Bok ... Melodierna till svenske psalmerne, Efter nu varande bruk att Sjunga / J.A. Cyrén : med dertill hörande generalbas. Inrättad att spela fyrstämmigt af J.A. Mecklin

SLMS0036 Coralbok : [Johan Bärsell, Romfartuna]

SLMS0100 Then Swenska psalmbokens Melodier : afsatte i Tabulatur av Ferdinand Zellbell

SLMS0101 Then Svenska Choral-boken: Förbättrad af Ferdinand Zellbell

SLMS0128 [Chorale book (18th century)]

SLMS0117 Then svänska Psalmbokens Melodier och Sånger : efter Kyrkio-Handbokens anledning afsatte af F.Z. [Ferdinand Zellbell]

SLMS0129 Chorale Book [18th century]

SLMS0108 Coral Bok (efter Roman) tillhörig mig Nils Petter Kindström [18th century]

SLMS0121 Choralbok

SLMS0122 Then Swenska Psalmboken: Coralite, Johan Österman)

SLMS0123 [Chorale book] Petter Nejdel [Söderköping?]

SLMS0124 Chorale book [second half of 18th century]

SLMS0111 Koralbok från Brunns eller Vists kyrkor, Skara stift] : Inbund[en] å nyio i Stockholm d. 28 juli 1773

SLMS0165 Choraler [Zellbell]

SLMS0166 Then swenska psalm-boken, med the stycker som ther til höra, å nyo uplagd af Carl Stolpe, år 1774.

SLMS0104 Gradual=bok eller Then Swenska Psalm=Boken : Figuraliter i Partitur afsatt under de Melodier som effter stora Kyrcko-bokens anwisning [..] Johan Paul Modig 1777.

SLMS0164 Swensk Choralbok Sven Gabriel Enroth 1777

SLMS0110 [Koralbok] Bengt Sander Åhr 1781

SLMS0168 [Chorale book] Petrus Sandberg, 1783 [diocese of Linköping, Borensberg]

SLMS0109 Coral.Bok för I.I.S. [...] skrefven av Hans Pehr Huldt 1788

SLMS0112 [Koralbok från Brunns eller Vists kyrkor, Skara stift]

SLMS0113 Choral Bok

SLMS0054 [Chorale book after Anders Thidstedt, Uppsala Cathedral, before 1788]

SLMS066 [Chorale melodies, probably before 1788]

SLMS0130 Koral-bok

SLMS0131 Coral bok [from Hedemora]

SLMS0133 Discant no. III [of chorale book]

SLMS0134 [Chorale bass parts]

SLMS0137 [Chorale book] Eric Ströberg, Växjö

SLMS0138 Svensk Choral Bok af J. Meklin : Tillhörig J.P. Wistrand

SLMS0139 [Chorale book] Petter Stolpe

SLMS0106 Wikmanson Choral-Bok

SLMS0126 ChoralBok: I.P.S. [Johan Petter Sundberg] 1790

SLMS0034: Then swenska psalm boken med the stycker som ther til höra, Göteborg, 1797

SLMS0040 Samling af äldre och nyare andeliga Sånger och Werser: [With interfoliated manuscript addition of melodies 1797]

SLMS0030 Hand-bok, theruti stadgas huru gudstjensten [...] skall hållas 1799

SLMS0118 Choral Bok, tilhörig J.U. Södergren, Gävle 1801

SLMS0115 Choral-bok eller Melodierna till Swenska Psalm-Boken inrättade at spela fyrstämmigt af J.M. [Johan Miklin?]

SLMS0043 Voglers Coralbok 1805: Choralbok af 90 melodier til 260 Swenske Psalmer)

SLMS0120 Choral-Bok af Ferdinand Zellbell : J. P. Wåhlin, 1808

SLMS0116 Choral-Bok F.L. Klöfversköld, Snällebo 1815